header 3
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BONHO en op alle met BONHO aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door BONHO is ingestemd. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BONHO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. BONHO behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van BONHO en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. BONHO is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. 


ARTIKEL 2: Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van BONHO zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. BONHO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en BONHO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van BONHO gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BONHO garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 


Artikel 3: Prijzen en betalingen
Alle door BONHO vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. 
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. BONHO kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over naar SNS bankrekening NL65SNSB0705870510 ten name van BONHO te Apeldoorn. 
Betaling vooraf via iDEAL of via Paypal; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services, via de internetbankierafdeling van zijn/haar bank, over op SNS bankrekening NL65SNSB0705870510 ten name van BONHO te Apeldoorn. 
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. 


Artikel 4: Levering 
BONHO heeft de meeste artikelen niet op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: 
Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde kant en klare artikelen in de regel binnen vier werkdagen na ontvangst van de betaling. Handgemaakte artikelen hebben een levertijd van maximaal 5 werkdagen.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. 
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. 
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
Levering geschiedt met Post.nl als zijnde brievenbuspakket post met track and trace nummer. BONHO heeft hierbij een verzendbewijs bewijs en via Post.nl is het pakket te traceren. Zodra het pakket op afgeleverd staat op de Post.nl site op het opgegeven adres is BONHO NIET aansprakelijk voor het NIET ontvangen pakket. Wij zullen wel een melding voor u doen bij de Post.nl. 


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan BONHO verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door BONHO aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzendkosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan BONHO zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en vooraf via e-mail worden gemeld.. 


Artikel 6: Ruilen en Herroepingsrecht 

De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u BONHO daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BONHO de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan BONHO te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn. Dit zal nagekeken en bepaald worden of de consument het bedrag geretourneerd krijgt. 
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt BONHO zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan BONHO betaalde, minus de verzendkosten van de gedane bestelling. 
De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de Klant. 


Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid 
BONHO geeft 2 maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. 
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van BONHO. 
BONHO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BONHO. BONHO is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
Indien BONHO, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
Het is mogelijk dat BONHO op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. BONHO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 


Artikel 8: Overmacht 
In geval van overmacht is BONHO niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 


Artikel 9: Intellectueel eigendom
 
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BONHO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BONHO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 


Artikel 10: Persoonsgegevens 
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door BONHO vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. 
Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site. 
Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. 
BONHO neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
BONHO verstrekt geen klantgegevens aan derden. 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN